• نتایج و اسامی برندگان مسابقه (به سوی بهشت ۲) تا ساعاتی دیگر در همین کانال اعلام می گردد.